Jump to content

Αρχετυπικοί Χαρακτήρες


Βάρδος
 Share

Recommended Posts

Ποια είναι η γνώμη σας για τους αρχετυπικούς χαρακτήρες;

 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη λογοτεχνία;

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται;

 

Σε τι αναλογίες; (Όπως και το φαγητό, έτσι και η διήγηση θέλει τις αναλογίες της.)

 

 

Τι εννοώ λέγοντας αρχετυπικοί χαρακτήρες.

Link to comment
Share on other sites

Σίγουρα μπορεί να είναι χρήσιμοι, αρκεί να είναι αρκετά διαφορετικοί ωστε ο αναγνώστης να μην μπορει να τα αναγνωρίσει. Ουσιαστικά, πιστευώ οτι κάθε ιστορία έχει μερικούς αρχετυπικούς χαρακτήρες, όπως μια τράπουλα ταρό.

Link to comment
Share on other sites

Πιστεύω ότι σε πολλές ιστορίες χρειάζονται τέτοιοι χαρακτήρες. Δίνουν μία άλλη...πνοή στην ιστορία. Π.χ., στην Εράοθα - την ιστορία που φτιάχνω τώρα - μία ολόκληρη συντεχνία, αυτή των Κλεφτών, είναι κάπως έτσι. Πιστεύω ότι χρειάζονται πολλές φορές.

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον θα έπρεπε να πεις Στερεοτυπικοί και όχι Αρχετυπικοί...

 

Πάντως πιστεύω πως εξαρτάται καθαρά μόνο από τον συγγραφέα. Ανάλογα με το είδος, ανάλογα με το στυλ του και ανάλογα με τα γούστα του. Δεν νομίζω πως υπα΄ρχει "πρέπει" ή "δεν πρέπει" στην χρησιμοποίησή τους, αρκεί μόνο να μην φτάνουμε στα άκρα (αν και αυτό είναι υποκειμενικό... σε κάποιον άλλον μπορεί να του αρέσουν τέτοιοι χαρακτήρες και να θέλει αυτά που διαβάζει να είναι γεμάτα από δαυτούς)

Link to comment
Share on other sites

Επειδή οι αρχετυπικοί χαρακτήρες είναι τόσοι, μα τόσοι πολλοί, δεν μπορεί, όλο κ σε κάποια ιστορία θα εμφανιστεί κάποιος. Όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε.

 

Το θέμα είναι να του αποδώσουμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, που θα τον κάνουν πιο διαφορετικό από το "αρχέτυπό" του.

 

Πχ, η distressed damsel μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κρυφά ερωτευμένη με τον κακό ή με την femme fatale.

 

Ο νέγρος υπηρέτης να γίνεται καλύτερος μάγος από το σοφό σύμβουλο ή να θεραπεύει την παράνοια του τρελού επιστήμονα.

 

Κτλ κτλ...

 

(Παράααααλογο; Εν απαντάει... :) )

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

To 8ema me touc arxetupikouc xaraktnrec eivai mia polu xaraktnristikn ekfavsn evoc pio gevikou faivomevou, pou 8a mporouse kaveic va ovomasei 8esmismevn forma. Mporei va akolou8nsei kaveic istorika proc ta pisw tnv e3eli3n twv arxetupikwv xaraktnrwv kai pi8ava 8a brei oti pngazouv apo sugkekrimevec koivwvikec avagkec, oi opoiec brnkav tropo va ekfrastouv mesa stnv texvn. Stnv periptwsn autn, n ekfrasn ntav arketa prosodofora, wste va 8esmistei wc forma kai va epibiwsei sto dinvekec.

 

Eivai aplo (av oxi aploiko) va favtastei kaveic oti koivwvikec avagkec, opwc eivai n avagkn gia prostasia, gia duvamn kai gia dikaiosuvn, perasav fusiologika mesa stnv texvn kai me to xrovo sumpukvw8nkav stov arxetupiko xaraktnra tou "nrwa". Etsi o "nrwac" sumbolize (snmaive) gia tnv koivwvia tnv prostasia, tn duvamn, tn dikaiosuvn. Av o xaraktnrac autoc egive telika arxetupikoc (8esmistnke), dev mporei para va deixvei oti olec oi koivwviec ligo-polu viw8ouv tic parapavw avagkec kai eivai pro8umec va upostnri3ouv to xaraktnra, opote tov avagvwrisouv mesa stnv texvn. Malista eivai toso pro8umec, pou pollec forec pasxizouv va tov ulopoinsouv, va tov emfavisouv dnladn e3w apo tnv texvn, stov pragmatiko kosmo. Ligo-polu oloi exoume upoyn mac tetoiou eidouc arxetupopoinseic: "o Traiavoc Dellac me to gkol apedei3e oti eivai nrwac", "o Einstein ntav trelloc epistnmovac --- faivetai aptic fwtografiec", "n politikh tou George Bush eivai politikn tou avtixristou", "oi epistnmovec eivai oi sofoi tnc epoxnc mac" klp.

 

Stic snmerivec koivwviec dexomaste kai diatnroume protupa pou gevvn8nkav gia prwtn fora se allec, palioterec koivwviec. Snmaivei mnpwc auto oti oi snmerivec koivwviec eivai toso idiec me tic paliec; Dev eivai aplo va isxuristei kaveic tetoio pragma --- kai kata tn gvwmn mou eivai mallov la8oc: "asfaleia" gia tov prwtogovo dev snmaive o,ti snmaivei "asfaleia" gia mac snmera, kai to idio isxuei gia tnv "prostasia" kai tn "dikaiosuvn". Av uparxei kati koivo avamesa stic paliec kai tic veec snmasiec eivai oti exouv paromoio n8iko fortio: "asfaleia" eivai kati kalo, "dikaiosuvn" eivai kati kalo, klp. Afou suvepwc oi snmasiec twv le3ewv diaferouv, av stn sugxrovn logotexvia mporei va upar3ei "nrwac", autoc sigoura dev 8a eivai 3erwgw o "omnrikoc nrwac".

 

Auto faivetai kalutera se allouc arxetupikouc xaraktnrec, oi opoioi, etsi apla, dev exouv epibiwsei. Gia paradeigma, o "kaloc basiliac" eivai mia forma pou eivai polu duskolo va tnc dwseic apodektn snmasia sta plaisia miac pragmatika sugxrovnc mu8oplasiac.* Auto giati stic snmerivec koivwviec, pou exouv galouxn8ei me to dogma tnc dnmokratiac (giautec toulaxistov milaw), dev mporei eukola va sta8ei n idea oti mporei va upar3ei movarxnc "kaloc", dnladn akeraioc, dikaioc, laofrovac klp. Katatalla, arkei kaveic va 8umn8ei opoiodnpote sxedov palio paramu8i, kai 8a peistei oti stnv totivn istorikn fasn, to protupo tou "kalou movarxn" ntav pisteuto.

 

Uparxouv suvepwc formec oi opoiec epibiwvouv, alla me snmasia pou e3elissetai suvexwc, kai uparxouv kai formec oi opoiec pe8aivouv apla epeidn dev mporouv va dex8ouv kamia sugxrovn ermnveia. Av proxwrnsoume ligo akomn auto to sxnma, 8a prepei va dex8oume wc apoluta pi8avo, n epoxn mac va exei e3oloklnrou dikouc tnc arxetupikouc xaraktnrec, touc opoiouc 8a gevvnse mn mporwvtac va ikavopoin8ei apo touc patroparadotouc.

 

To erwtnma tou Bardos loipov "av prepei va xrnsimopoiouvtai [oi arxetupikoi xaraktnrec] stn sugxrovn logotexvia", dev stekei staln8eia, giati dev eivai kati to opoio mporei kaveic 8ewrntika vapofasisei h va kavovisei**: ta arxetupa eite xrnsimopoiouvtai eite oxi. Sto ba8mo pou xrnsimopoiouvtai, swstotera erwtnmata vomizw oti eivai ta e3nc:

 

- Poioi paradosiakoi arxetupikoi xaraktnrec exouv epibiwsei snmera;

 

- Ti snmaivav tote kai ti snmaivouv twra;

 

- Uparxouv arxetupikoi xaraktnrec e3oloklnrou sugxrovoi kai poioi eivai autoi;

 

Apo tnv alln, ta arxetupa dev emfavizovtai aparaitnta mesa se mia mu8oplasia. 8a8ela loipov va 8i3w teloc kai auto: pwc xaraktnrizetai mia mu8oplasia apo tnv upar3n h oxi arxetupwv mesa sautnv;

 

Opwc upostnri3a kai pio pavw, eivai fusiologiko va eikasei kaveic oti ta arxetupa sumpukvwvouv/sumbolizouv koivwvikec avagkec. H le3n-kleidi edw eivai "sumbolizouv". Eivai ka8aro suvepwc oti xrnsimopoiwvtac kapoioc arxetupa kavei mu8oplasia sta plaisia tou sumbolismou (wc kallitexvikou kivnmatoc). Pisteuw oti oloi avtilambavomaste poso makria paei n balitsa, ka8wc to 8ema avagetai se zntnma istoriac kai 8ewriac tnc texvnc:

 

- Uparxei sumbolismoc stn sugxrovn mu8oplasia kai av vai, poia eivai ta gvwrismata tou kai poia n sxesn tou me palioterec periodouc sumbolismou;

 

____________________

* Mia dieukrivisn: O Bardos milaei gia "sugxrovn logotexvia", alla ac exoume upoyn oti autn eivai mia evvoia pou snkwvei polln koubevta gia to ti snmaivei. Polla eivai auta pou grafovtai stnv epoxn mac, alla eivai pragmata pou 8a mporousav kallista vaxouv graftei dekaetiec h kai perissotero priv.

 

** O King_Volsung egraye pio priv:

Δεν νομίζω πως υπα΄ρχει "πρέπει" ή "δεν πρέπει" στην χρησιμοποίησή τους, αρκεί μόνο να μην φτάνουμε στα άκρα

Sumfwvw en merei: to av 8a ftasei kaveic sta akra eivai pali kati pou dev mporeic va to proapofasiseic --- apla prokuptei. Se kamia periptwsn dev mporeic va kavoviseic tnv texvn kai auto eivai allwste kai to kalo me dautnv, etsi dev eivai;

 

PS: Bardos, kai oloi, suggvwmn gia ta greeklish, alla edw pou briskomai eimai avagkasmevoc va douleuw se diktuo me leitourgiko Sun Solaris tou 1788 (ligo priv tnv epavastasn twv Windows dnladn), opou dev eivai egkatestnmeva ta ellnvika. Peraiterw --kai ka8oti mia zwn asxetoc me ta mnxavnmata tou diabolou-- dev exw idea pwc va to kavw auto movoc mou. Otav pavtwc rwtnsa tov upeu8uvo diktuou gia tnv pi8avotnta va douleyw ellnvika, pnre mia ekfrasn pou pote dev 8a pisteua oti uparxei sto repertorio tnc germaviknc koultourac (briskomai sto movaxo).

 

Mexri loipov va a3iw8w va apoktnsw diko mou mnxavnma, 8a prepei va me upomevete. Aptn dikn mou tn meria 8a prospa8w va kratnsw ta posts mou sto elaxisto duvato --- kai bebaia mnv 3exvate oti mporeite pavta va me agvoeite...

Link to comment
Share on other sites

Η απάντησή σου έχει, ομολογουμένως, πολύ ενδιαφέρον.

 

Auto faivetai kalutera se allouc arxetupikouc xaraktnrec, oi opoioi, etsi apla, dev exouv epibiwsei. Gia paradeigma, o "kaloc basiliac" eivai mia forma pou eivai polu duskolo va tnc dwseic apodektn snmasia sta plaisia miac pragmatika sugxrovnc mu8oplasiac.* Auto giati stic snmerivec koivwviec, pou exouv galouxn8ei me to dogma tnc dnmokratiac (giautec toulaxistov milaw), dev mporei eukola va sta8ei n idea oti mporei va upar3ei movarxnc "kaloc", dnladn akeraioc, dikaioc, laofrovac klp. Katatalla, arkei kaveic va 8umn8ei opoiodnpote sxedov palio paramu8i, kai 8a peistei oti stnv totivn istorikn fasn, to protupo tou "kalou movarxn" ntav pisteuto.

 

Και όμως, υπάρχουν αρκετές ιστορίες με τον καλό βασιληά, και μάλιστα ως κεντρικό χαρακτήρα πολλές φορές. Σκέψου μόνο τις ιστορίες του Αρθούρου, οι οποίες ακόμα γοητεύουν τον κόσμο. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα γοητεύεται από την ιδέα του απόλυτα δίκαιου μονάρχη: του σωστού ανθρώπου για να διοικεί.

 

Επιπλέον, και μιλώντας εδώ προσωπικά, εμένα δε μου έρχεται άσχημα ως ιδέα ο καλός μονάρχης, ασχέτως αν είμαι θερμός υποστηρικτής της δημοκρατίας. Εξάλλου, και στη δημοκρατία συμβαίνουν πράγματα απαράδεκτα, ακόμα και σήμερα (βλ. Μπους, για παράδειγμα).

 

Βέβαια, δεν πιστεύω ότι ποτέ ένας άνθρωπος θα μπορούσε να είναι απόλυτα καλός ή κακός. Για μένα ακόμα κι ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου έχει και απίστευτα σκοτεινές πλευρές, όπως και ο πιο κακός άνθρωπος του κόσμου έχει και απίστευτα φωτεινές, αξιοθαύμαστες πλευρές.

 

 

To erwtnma tou Bardos loipov "av prepei va xrnsimopoiouvtai [oi arxetupikoi xaraktnrec] stn sugxrovn logotexvia", dev stekei staln8eia, giati dev eivai kati to opoio mporei kaveic 8ewrntika vapofasisei h va kavovisei**: ta arxetupa eite xrnsimopoiouvtai eite oxi. Sto ba8mo pou xrnsimopoiouvtai, swstotera erwtnmata vomizw oti eivai ta e3nc:

 

- Poioi paradosiakoi arxetupikoi xaraktnrec exouv epibiwsei snmera;

 

- Ti snmaivav tote kai ti snmaivouv twra;

 

- Uparxouv arxetupikoi xaraktnrec e3oloklnrou sugxrovoi kai poioi eivai autoi;

 

Τα αρχέτυπα είναι, συνήθως, πολύ παλιά, αν και, βέβαια, πάντα δημιουργούνται καινούργια. Κάποια κλασικά αρχέτυπα μπορείς να πεις ότι είναι τα εξής: ο Γενναίος (πχ, Αχιλλεάς), ο Προδότης (πχ, Wormtongue στο LotR), ο Σκοτεινός Υιός (πχ, ο Μόρντρεντ), ο Ζηλόφθονος (πχ, ο τύπος ήθελε να καταστρέψει τον Οθέλο --δε θυμάμαι όνομα), ο Γηραιός Σύμβουλος (πχ, Γκάνταλφ), η Αθώα Κορασίδα, η Σκοτεινή Γυναίκα, η Κακιά Μάγισσα (πχ, Μοργκάνα), ο Αχάριστος Υιός, κ.α. --είναι πάρα πολλά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο απόλυτα σύγχρονο, πραγματικά, δεν ξέρω. Ίσως να είναι o Computer Junkie, πράγμα που απλά δεν μπορούσε να υπάρξει παλιά... αλλά και πάλι υπήρχε ο Βιβλιοφάγος.

 

Όπως και να το κάνεις, δε νομίζω ότι μπορείς να ξεφύγεις από τα αρχέτυπο. Όλοι οι χαρακτήρες, αν τους "γδύσεις" από το περίβλημά τους, αφήνουν πίσω τους ένα αρχέτυπο, ή δύο ή τρία αρχέτυπα μαζί. Γιαυτό πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι το περίβλημα που θα δώσει ο συγγραφέας σε έναν χαρακτήρα: το πόσο ζωντανό θα τον κάνει. Γιατί τα αρχέτυπα δεν είναι ζωντανά' ανήκουν στον κόσμο των ιδεών.

Link to comment
Share on other sites

Imho:

 

Το να χρησιμοποιεί κανείς αρχέτυπα είναι και θετικό και αναπόφευκτο.

 

Θετικό γιατί τα αρχέτυπα - αρχαία συνήθως όντας, ή απλώς πολύ μα πολύ βαθιά ριζωμένα στην ανθρώπινη εμπειρία και γνώση - είναι αναγνωρίσιμα αν όχι από το συνειδητό, σίγουρα από το υποσυνείδητο σχεδόν όλων των ανθρώπων και είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί κάποιος μαζί τους. Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν ένα βιβλίο, μια ιστορία, όταν μπορούν να νιώσουν "κοντα" - και πάλι είτε συνειδητά είτε όχι - σε κάποιον από τους ήρωες, ή σε κάποιους από τους ήρωες, το να τα χρησιμοποιεί κανείς είναι θετικό. Φυσικά παντού χρειάζεται ένα μέτρο και μια μαστοριά...

 

Αναπόφευκτο γιατί καθώς λίγο πολύ τα κουβαλάμε μέσα μας ή τα αναζητούμε, ουσιαστικά είναι κομμάτι του εαυτού μας, κομμάτι της ανθρωπότητας. Κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια μοιραία θανατηφόρα ύπαρξη, και μια αθώα ανυπεράσπιστη ύπαρξη... Κάθε άντρας κρύβει τα δικά του, κάθε παιδί έχει τα όνειρά του και τα αρχετυπικά του 'θέλω'. Έτσι όταν ένας συγγραφέας γράφει, και ποτίζει το έργο του με λίγο ή και αρκετό από τον εαυτό του, σίγουρα το ποτίζει και με τα δικά του αρχετυπικά 'θέλω'/εικόνες.

 

Φυσικά σε κάποια ήδη ιστορίας τα αρχέτυπα δεν μπορούν να είναι σε πρώτο πλάνο, πρέπει να καλύπτονται καλά κατά τη γνώμη μου. Σε άλλα ήδη, όπως παραμύθια, αλληγορικές ιστορίες κτλ. είναι καλό να είναι ξεκάθαρα.

Link to comment
Share on other sites

O Bardoc grafei:

Και όμως, υπάρχουν αρκετές ιστορίες με τον καλό βασιληά, και μάλιστα ως κεντρικό χαρακτήρα πολλές φορές. Σκέψου μόνο τις ιστορίες του Αρθούρου, οι οποίες ακόμα γοητεύουν τον κόσμο. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα γοητεύεται από την ιδέα του απόλυτα δίκαιου μονάρχη: του σωστού ανθρώπου για να διοικεί.

Kai exei dikio. Iswc loipov prepei va diakrivoume meta3u gonteiac kai tautisnc. Kai iswc prepei va suzntnsoume telika ligo gurw apo to ti evvooume otav leme sugxrovn logotexvia.

 

Eivai fusika swsto oti oi arxetupikoi xaraktnrec gonteuouv to avagvwstiko koivo, akomn kiav dev briskouv pia amesn avtistoixia (ermnveia) stov pragmatiko kosmo. 8a nmouv potapoc yeutnc av arviomouv oti o Tolkien, o Omnroc, h akomn kai o Andersen, dev me taxideuouv otav touc diabazw. Omwc to taxidi eivai diaforetiko otav diabazw Le Guin, King h Barker. Stnv prwtn periptwsn periorizomai sto va paratnrw apo evdiaferov enw stn deutern periptwsn summetexw (etsi opwc to periegrafe o Aristotelnc stnv Pointikn tou). H prwtn eivai periptwsn gonteiac, evw n deutern eivai periptwsn tautisnc.

 

Me poia apo ta paradosiaka protupa mporoume va tautistoume snmera; Proswpika ofeilw va omolognsw (me kapoia vtropn, alla meta3u mac) oti dev voiw8w oute Frodo stnv apofasistikotnta, oute Axilleac sto 8arroc, oute prigkipopoulo ikavo gia apoluto, tuflo, agvo erwta proc eva koritsi. Malista exw pollec empeiriec pou mou deixvouv oti mallov ta avti8eta eimai, para auta. Exw suzntnsei me arketouc kalouc mou filouc sxetika me tetoia 8emata kai mia ligo-polu koivn diapistwsn, eivai oti pasxoume apo elleiyn autoprosdiorismou. Kai tolmaw va upo8esw oti auto isxuei se pio geviko ba8mo, pera apo tov diko mou mikrokosmo. Autn tnv upo8esn tn basizw meta3u allwv kai stn sugxrovn logotexvia pou maresei va diabazw: suvavtw polu suxva xaraktnrec pou pasxouv apo to idio problnma.

 

Auto to faivomevo dev to ebriskec se paliotern logotexvia. Oi xaraktnrec eixav suvn8wc polu isxuro gvw8i sautov --- kiav dev to eixav oi idioi, to eixe o avagvwstnc giautouc. Me alla logia, oi xaraktnrec suvn8izav va eivai polu kala orismevoi. Kai to briskw apoluta fusiologiko va gonteuetai kapoioc apo evav tetoio xaraktnra. To briskw episnc apoluta fusiologiko va mnv mporei ka8olou va tautistei mazi tou.

 

Edw 8elw va avaferw tn Nienna:

[To va xrnsimopoiei kaveic arxetupa eivai] Αναπόφευκτο γιατί καθώς λίγο πολύ τα κουβαλάμε μέσα μας ή τα αναζητούμε, ουσιαστικά είναι κομμάτι του εαυτού μας, κομμάτι της ανθρωπότητας. Κάθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια μοιραία θανατηφόρα ύπαρξη, και μια αθώα ανυπεράσπιστη ύπαρξη... Κάθε άντρας κρύβει τα δικά του, κάθε παιδί έχει τα όνειρά του και τα αρχετυπικά του 'θέλω'.

8a elega oti "ka8e guvaika krubei mesa tnc mia duvamei 8avatnfora upar3n kai mia duvamei a8wa avuperaspistn upar3n". Epipleov oti "ka8e avdrac krubei ta dika tou duvamei (proswpeia)". Gia ta paidia omwc dev 8a diafwvnsw ka8olou. Ta paidia eivai toso ma toso apla...

 

Me to parapavw editing 8elw va dwsw megalutern emfasn sauto pou ndn leei n Nienna: dev mporoume va tautistoume me eva movo paradosiako protupo. Auto omwc fobamai oti snmaivei pwc dev mporoume va tautistoume ka8olou me auta ta protupa. Kai o logoc eivai aploc: ta paradosiaka protupa eivai me tetoio tropo orismeva, wste va apokleiouv to eva to allo. Evac Dov Kixwtnc dev mporei va krubei kievav Savtso Pavtsa mesa tou. Oute o Gandalf mporei va voiwsei Sauron. Oute o kakoc lukoc kokkivoskoufitsa ktl. To va prospa8ei kaveic va akolou8nsei tetoia paradosiaka protupa stic merec mac, 8a odngnsei pi8ava stnv avaptu3n pollaplwv proswpikotntwv, pi8ava asumbatwv meta3u touc --- kati pou ndn givetai: o X eivai X1 otav brisketai me tnv gkomeva, X2 otav brisketai me touc goveic tou, X3 otav brisketai me tnv parea tou, wste otav brisketai movoc tou, va mnv 3erei staln8eia poio skata apo ta X1, X2 h X3 isxuei kai poio oxi.

 

8aprepe va isxuei movo kapoio apo auta; Oxi; Opoia kiav eivai n apavtnsn, n paradosiakn logotexvia twv arxetupwv dev tn divei. Apla proupo8etei oti dev uparxei tetoio problnma... Auto snmaivei oti dev mporoume va bon8n8oume pragmatika apo tetoiec avagvwseic, para movo va geutoume mia yeudais8nsn, h mia znlia, gia to pwc 8a ntav av nmastav "fusiologikoi" (dnladn kala orismevoi).

 

Gvwrizw kala, mia kai exw diatre3ei arketa to forum, oti polloi auto to ektimouv. Ti diaolo, kai meva maresei autn n ais8nsn --- maresouv ta paramu8ia. Omwc prepei va to pw, oti maresei parapavw va suvavtw xaraktnrec me paromoia mou problnmata, wste va mporw va tautistw. Prokeitai iswc gia tn laikn rnsn "xara moirasmevn dipln, lupn moirasmevn misn". Pisteuw oti n sugxrovn logotexvia prepei va xaraktnrizetai apo auto to apotelesma. Auto omwc 8a givei movo mesa apo mia diadikasia epavasnmasiodotnsnc/aporriync twv paradosiakwv arxetupwv (opote auta xrnsimopoiouvtai). Kai osa epibiwsouv apo tn diadikasia, 8a eivai sigoura apeirwc poluplokotera apo ta patroparadota.

 

8elw va kleisw auto to post (avtilambavomai oti ndn me brizete gia tn makrngoria pou me dervei), me mia apln idea. Mporoume va dokimasoume ka8evav apo touc arxetupikouc xaraktnrec stnv pra3n, va e3etasoume av mporoume va tautistoume akomn mazi tou, emeic oi idioi, va sumperavoume teloc av eivai efikto va ermnveusoume me tetoio tropo to xaraktnra wste va sw8ei --- mesa se eva paixvidi rolwv.

 

Sigoura kapoioi apo sac ndn mporouv va sumperavouv kapoia pragmata. Mporesate eukola va pai3ete ac poume kapoia apo tic pera gia pera arxetupikec klaseic tnc TSR, xwric va sac prokuyei evac apeirwc poluplokoteroc xaraktnrac (dev avaferomai sto hack'n'slash stil paixvidiou);

Link to comment
Share on other sites

Vikar, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω γιατί νομίζεις ότι διαφωνώ. Κι εμένα αυτή ακριβώς η λογοτεχνία μ'αρέσει --η λογοτεχνία που οι χαρακτήρες της μοιάζουν πραγματικοί.

 

Όταν είπα για αρχέτυπα, φυσικά και δεν αναφερόμουν μόνο σε παλιά πράγματα όπως Tolkien, Dunsany, Όμηρο, ή Andersen. Και φυσικά αναφερόμουν και σε συγγραφείς όπως King, Barker και LeGuin.

 

Νομίζεις ότι οι χαρακτήρες των King, Barker, LeGuin δεν εμπίπτουν σε αρχέτυπα; Αν τους "γδύσεις" από το περίβλημα, αρχέτυπα είναι κι αυτοί. Απλά, είναι σωστά αναπτυγμένοι χαρακτήρες' μοιάζουν ζωντανοί. Μην κοιτάς τώρα τον Τόλκιν, και δε μιλάμε καν για Όμηρο, που έζησε χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτοί οι συγγραφείς δεν ήθελαν να κάνουν χαρακτήρες που μοιάζουν αληθινοί, αλλά χαρακτήρες οι οποίοι είναι μορφές που χάνονται στις ομίχλες των θρύλων.

 

Δεν είναι μόνο ο Τρόμος που έχει αναπτυγμένους χαρακτήρες. Η μοντέρνα καλή λογοτεχνία φαντασίας έχει χαρακτήρες καταπληκτικούς, ολοζώντανους και ανθρώπινους. Έχει χαρακτήρες που, όπως αυτούς πχ του Barker, μπορεί να διαθέτουν μια υπερφυσική δύναμη, αλλά συγχρόνως έχουν και ένα σωρό ανθρώπινες ανάγκες, επιθυμίες, και μικρότητες.

 

Παρ'όλ'αυτά, αν τους γδύσεις από το περίβλημα, θα δεις ότι εμπίπτουν σε αρχέτυπα. Πχ, στο Imajica ο πρωταγωνιστής είναι ο κλασικός μεγάλος μάγος που "παίζει" με τη μαγεία του και, στο τέλος, κάνει κακό στον ίδιο του τον εαυτό και στον κόσμος γενικότερα. Είναι ο άνθρωπος που κάνει ένα κακό, μια αμαρτία, και οφείλει να τη διορθώσει. Αλλά ο συγγραφέας τον "ντύνει" και με άλλα στοιχεία, έτσι τον κάνει ζωντανό, πραγματικό. Αν και, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δε μου πολυάρεσε ως χαρακτήρας' έχω δει και πολλούς πιο καλοφτιαγμένους.

Link to comment
Share on other sites

8a elega oti eivai duskolo va breic mu8oplasia xaraktnrwv apo opou va mnv mporeic va e3agageic arxetupa (duskolo, alla oxi kai akator8wto, av kai dev mporw va skeftw katallnlo paradeigma twra). Apo tn stigmn pou exeic xaraktnrec, mporeic va prosdioriseic ta basika xaraktnristika touc. Auta ustera 8a empiptouv sigoura se kapoia h kapoiec apo tic arxetupikec figourec.

 

Ara to va avalueic eva ergo mu8oplasiac 3ekivwvtac me dedomevo ta arxetupa, eivai mia kapwc automatopoinmevn diadikasia, n opoia logika odngei pavtote se kapoia sumperasmata. Omwc eivai grammevo ka8e ergo me basn kapoia protupa; Oxi fusika. Giauto kai pisteuw oti n diadikasia autn eivai mallov tsampoukalema para eilikrivnc avalusn.

 

Mporoume va milnsoume se toulaxisto duo epipeda: eite gia tn mu8oplastikn eite gia to mu8oplasma. Me to prwto evvow tnv idia tn dnmiourgikn diadikasia evw me to deutero to apotelesma autnc, wc kati to oloklnrwmevo. To va kriveic loipov eva mu8oplasma apo tn skopia twv arxetupwv eivai kati pou eivai basimo kai opwc eipa kai pio pavw, 8a se bgalei se kapoia sumperasmata etsi kialliwc. Dev vomizw omwc oti mporeic va efarmoseic tnv idia me8odo kai stn mu8oplastikn. Ektoc kai av eisai diate8eimevoc va mpeic se yuxavalutika movopatia, me erwtnseic tou tupou "otav grafw, poia protupa eivai auta pou uposeivndeita kai automata avaparagw;" Evdiaferov erwtnma plaka-plaka. Evdiaferov kai epikivduvo. Giati mporei kaveic va pagideutei kai va to ermnveusei wc "otav grafw, poioc eimai;" Autec oi autoavaforec suvn8wc odngouv e3w apo tn logikn, ara e3w apo ka8e apopeira kala 8emeliwmevnc avalusnc.

 

Alla dev 8elw va milnsw gia yuxotetoia twra. Me tn diakrisn mu8oplastiknc kai mu8oplasmatoc, h8ela va upostnri3w kapwc ka8ara, oti otav kaveic grafei sto snmera, dev blepei gurw tou protupa, alla grafei 8elovtac akribwc va perigrayei kai vavakaluyei kati to opoio blepei alla dev to katexei ndn kai pou eivai pi8ava kati kaivourgio. Aptnv alln, av ovtwc blepei gurw tou movo ndn uparxovta protupa, auto 8a faivetai eukola kai sto mu8oplasma (sto apotelesma). Epitreyte mou eva autosxedio paradeigma:

 

"H guvaika autn, guvaika kai koritsi suvama, mekave va klaiw kai va gelaw, va 8elw va znsw kai va pe8avw, mouma8e tnv timwria kai tn sugxwresn, to pa8oc kai tov erwta, tnv agapn kai to misoc. Htav n idia guvaika. to idio koritsi."

 

se evti8esn proc to

 

"Htav mia moiraia guvaika."

 

H prwtn perigrafn divei stoixeia ta opoia ligo-polu orizouv mia moiraia guvaika (toulaxistov opwc egw eklambavw to protupo). Omwc me to va ta para8etei kaveic, pavapei oti evvoei mia guvaika pou exei auta, kiomwc dev eivai moiraia. Se avagkazei kata kapoio tropo va skefteic eva allo movtello gia autov to xaraktnra, kati pou 8a eivai idiaitero kai movo diko tou. H toulaxistov etsi "skeftetai" ka8wc grafei. Alliwc, xrnsimopoiei tn deutern evallaktikn kai givetai oso safnc (kai epidektikoc se avalusn) oso givetai. Av avaluseic to prwto mu8oplasma mporeic fusika pali va milnseic gia moiraia guvaika. Omwc etsi pagideuesai se mia kwdikopoinsn tnv opoia o grafovtac suveidnta (katelpida) epele3e varvn8ei.

 

Nai loipov, oi xaraktnrec eukola empiptouv se arxetupa, alla mporeic va peic oti ekkivouv kai apo arxetupa; Autec oi mikrotntec kai ta elattwmata h kai ta proternmata* twv xaraktnrwv, mnpwc dev eivai apla to gemisma evoc protupou, alla n idia n ekkivnsn tou xaraktnra; Mnpwc tote "gduvovtac" touc (wraia le3n autn tou Bardos), gia va ftaseic sto arxetupo, ektoc apo rouxa, xaveic kai lign sarka; (8a8ela va mporw va ekferw gvwmn gia to Imajica, alla dev toxw diabasei.)

 

Autn n suzntnsn vomizw odngei kai se kapoia epipleov katavonsn tou ti eivai sugxrovn mu8oplasia.

 

PS: Bardos (aln8eia, protimac va klivw to login sou h oxi;), dev eipa oti diafwvoume. Na 3ereic oti eimai evac av8rwpoc pou diya gia storgn kiagapn, kai dev 8elei va diafwvei pote tou me kavevav kai gia tipote (se parapempw sto avtistoixo mou post peri pollaplwv proswpikotntwv...).

 

_____________________________________

* Suveirmoc: traits & disadvantages tnc TSR, mia prospa8eia va prosdw8ei sto sustnma kapoio eggevec kivntro gia xaraktnriologiko pai3imo.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είπα ποτέ ότι ο συγγραφέας σκέφτεσαι πρώτα τα πρότυπα και μετά πλάθει τους χαρακτήρες. (Στην τελική, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει μες στο κεφάλι του συγγραφέα.) Μίλησα για το αποτέλεσμα: ότι, αν ψάξεις όλους τους χαρακτήρες, θα δεις ότι, κατά βάθος, μπορείς να τους κατατάξεις σε πρότυπα.

 

Τώρα, όσον αφορά την περιγραφή (όπως έφερες στο παράδειγμα με τη μοιραία γυναίκα), εξαρτάται καθαρά από την οπτική γωνία που χρησιμοποιεί κανείς όταν γράφει μια ιστορία. Οι ιστορίες σχεδόν ποτέ δεν είναι αντικειμενικές' πάντα φιλτράρονται μέσα από την ΟΓ κάποιου χαρακτήρα, ή μιας ομάδας χαρακτήρων.

 

Το όνομά μου μπορείς να το κλίνεις αν θέλεις, ή μπορείς να μην το κλίνεις, κατά βούληση. Και τη διαφωνία δεν το θεωρώ κάτι το αρνητικό: για να γίνει διάλογος χρειάζεται κι ο αντίλογος. :)

Link to comment
Share on other sites

Ta arhetypa kai ta stereotypa se mikres istorioules opws kai stis paravoles(na to paiksoume kai thriskoi meres pou einai) den einai haraktires alla opseis mias kai monadikis proswpikotitas.Paradeigma haraktiristiko afto ton dyo aderfwn pou o enas ginetai kakos ki o allos kalos.Deihnei tis epiloges pou mporei na kanei se diafores peristaseis o kathenas mas.

Kathe mythoplastis pou sevetai ton eafto tou kai grafei olokliri istoria ki ohi ena peristatiko ehei irwes pou nai men presvevoun kyriws mia axia alla einai kati poly perissotero apo afto kyriws de adinamies akoma kai sto dynato tous simeio.Anaferate ton Ahillea os protypo gennaiou polemisti.Nai alla o idios gia mia sklava(ena soro eihe,aman pia!) pareksigeitai kai den polema allo para mono gia na ekdikithei to hamo tou kollitou tou.Ase pou ton pane stin Troia me ton zori.Allo paradeigma apo omiro o Odysseas.I prosopopiisi tis nostalgias kai tis epimonis kodra se theous kai daimones na gyrisei stin patrida kai tin oikogeneia toy.Nai men alla..kathetai 2 hronia me tin kirki kai 5 me tin kalypso-enw kanei kai ena xwgamo etsi gia na vrisketai!Einai kai polymihanos alla tin pataei pollakis akoma ki apo tous idios tous adres tou:anoigoun to aski to aiolou enw tou to klevoun prwta,trwne ta vodia tou heliou ktl,ktl.Ok,na pame kai ston tolkien?Frodo-simvolo apofasistikotitas kai thelisis.Sto telos diekdikei to daktilidi gia parti tou ki oloi oi alloi na pane na..pnigoun!As einai kala to gollum!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

You agree to the Terms of Use, Privacy Policy and Guidelines. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..